Her finner du informasjon om vår organisering.

Vår organisering kan virke litt komplisert, her finner du informasjon om hvordan vi er organisert og finansiert..


Moss Frivilligsentral består av Moss Frivilligsentral, og Eldreliv.  Eldreliv var opprinnelig et prosjekt, men er nå et fast tiltak.  Frivilligsentralen og Eldreliv er to sidestilte tiltak (Eldreliv er ikke organisert under Frivilligsentralen).

Frivilligsentralen og Eldreliv eies av Moss og Omegn Kvinneråd, en organisasjon som består av 6 tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Alle frivilligsentraler i Norge har en juridisk eier, omtrent halvparten er eid av en kommune, og omtrent halvparten er ikke-kommunale.  Moss Frivilligsentral er en ikke-kommunal sentral.

Vårt organisasjonsnummer er 871 454 385, som er Kvinnerådets organisasjonsnummer.  Kvinnerådet ble startet i 1904.  Moss Frivilligsentral ble startet i 1998 og Eldreliv i 2008.  

Kvinnerådet

Kvinnerådet er juridisk eier av Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start Familiekontakten Moss.  Følgende 6 organisasjoner er medlemmer av Kvinnerådet: Jeløy Bondekvinnelag, Ladies Circle, Moss/Jeløy Innerwheel, Moss og Jeløy Sanitetsforening, Moss Soroptimistklubb og Rygge Soroptimistklubb.

Kvinnerådet er arbeidsgiver for de to ansatte ved Frivilligsentralen og Eldreliv.  Ved Frivilligsentralen er det ansatt en daglig leder i 100 % stilling, ved Eldreliv en koordinator i 80 % stilling.  Akkurat nå deles denne stillingen mellom to ansatte.

Styret er det samme for de 5 enhetene, med noen unntak.  På våre styremøter (det vil si møtene som omhandler Frivilligsentralen og Eldreliv) er de to ansatte og en representant for de frivillige med på møtene.  Noen ganger er det felles møter for flere av avdelingene.  Det føres atskilte referater for de ulike møtene. Styremedlemmene er foreslått av valgkomiteen og velges på årsmøtet.  Noen av dem kommer fra andre frivillige organisasjoner, men når de er med i styret, representerer de ikke sin organisasjon.   De er med i styret som seg selv, ikke som representant for en organisasjon eller en av avdelingene.

Styret består av: Elisabeth Refsnes (leder), May Elisabeth Hansen (nest-leder), Iris Ringstad (kasserer), June Cathrine Ormstad (sekretær), Anne Utnes Borgaas (styremedlem), Karin W. Ernø (styremedlem), Inger Helene Falck-Ytter  (vara) og Melissa Lyby (vara).   Representant for de frivillige er Liv Stylegar, med Unni Ringdal som vara.  

Årsmøtet

Årsmøtet er det høyeste organ, og styret får sine fullmakter fra årsmøtet.  Det avholdes ett felles årsmøte. Alle de 5 enhetene (Kvinnerådet, Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start Familiekontakten Moss) legger fram hver sin årsmelding og hvert sitt årsregnskap, men det er en felles balanse for alle 5.   

Økonomi

Frivilligsentralen får sin finansiering gjennom kommunen, og denne finansieringen består av en del statlige midler, og en del kommunale midler.  Eldreliv får kun kommunale midler.  Disse pengene brukes til drift.

Tidligere fikk Frivilligsentralen statlige midler direkte fra Kulturdepartementet.  Nå er vi inne i en overgangsordning kommunene har fått ansvar for Frivilligsentralene, dette er en del av kommunereformen.  De kommunene som har Frivilligsentraler får statlige midler, som skal gå uavkortet til Frivilligsentralene.  Det står mer om denne ordningen her: https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/innsiktsartikler/Frivilligsentraler1/id2000850/

Kvinnerådet har inngått en samarbeidsavtale med Moss kommune om drift av de 4 enhetene (Velferdssentralen, Frivilligsentralen, Eldreliv og Home-Start Familiekontakten Moss).  Denne avtalen gir oss trygghet for at driften skal fortsette, og handler om hva Frivilligsentralen og Eldreliv gjør.  Gjeldende avtale gjelder ut 2019, og det vil kommer endringer i 2020, blant annet på grunn av kommunesammenslåing.

I tillegg søker vi penger til spesielle aktiviteter og prosjekter, alene eller sammen med samarbeidspartnere.  Vi får også av og til gaver.  Hvis vi får penger til et prosjekt, sendes rapport og regnskap til den som har gitt midlene.

Frivilligsentralen og Eldreliv har egne bankkontoer, og som sagt egne regnskap.  Frivilligsentralen fører dessuten regnskapet for 8. mars-arrangementet som avholdes hvert år.  Eventuelt overskudd av 8. mars-arrangementet går uavkortet til neste års 8. mars-arrangement.  


2019 © Moss frivilligsentral