Ordene vi bruker

Vi i frivilligheten blir ofte møtt med ord som hører hjemme i andre sektorer. Vi må snakke om hvilke ord vi ønsker å bruker, blant annet kjærlighet!

Smak litt på disse ordene…

Da en av de frivillige på vaksinesenteret på Rygge flyplass ble intervjuet av NRK, brukte han ordet kjærlighet… Hvor ofte bruker vi ordet kjærlighet?  Vi i frivilligheten bruker faktisk det ordet!


Ordene vi velger er viktige!

Språket vi bruker er viktig!  Språk gir assosiasjoner – for eksempel er kommunalisering av sykehjem noe helt annet enn kommunalisering av frivilligheten.  Kommunalisering av et sykehjem betyr at kommunen tar tilbake driften av sykehjemmet.   Kommunalisering av en frivilligsentral betyr at kommunen blir den juridiske eieren av sentralen og den ansatte blir ansatt i kommunen.  Men frivilligsentralen blir fortsatt en del av frivillig sektor. Det er to helt forskjellige diskusjoner, med forskjellige begrunnelser og forskjellige konsekvenser, bare samme ord!  

Ordvalg gir assosiasjoner, påkaller følelser og former vår oppfatning av virkeligheten.  Språk kan skape og forsterke frykt.  Språk kan få oss til å bli varme i hjertet.  Det handler (også) om identitet.  Hvilke ord ønsker vi å bruke, for å markere hva det dreier seg om?  Å bygge omdømme er en prosess som styres fra toppen, mens identitet er noe vi føler, ikke noe som vedtas.  For eksempel gir ordene herregårdslandskap eller kråke mange assosiasjoner i vårt distrikt …  I frivilligsentralen er ordet gjensidighet sentralt.


Hvilke ord bruker vi?

Hvilke ord blir vi møtt med?  Hvor (hvilke sektorer) hentes ordene fra? Moss Frivilligsentral har vært på anbud!

New public management handler om å effektivisere offentlig sektor ved hjelp av styringsprinsipper fra privat sektor.  Konkurranseutsetting, privatisering, stykkprisfinansiering og internprising er blant virkemidlene.

Her er noen ord du kan smake på:

konkurranse                              samarbeid

individualisme                            fellesskap

produksjon                                reproduksjon/omsorg

dominans                                  respekt

materiell velstand                       sosial velstand

knapphet                                   nokhet

distanse                                    relasjon

fremmedgjøring                         meningsfullhet

effektivitet                                 tid nok

Valg av ord handler om hva slags samfunn vi vil ha. Hvor finner vi disse ordene?  Hva skjer når andre ord, fra andre sfærer, brukes om frivilligheten?


Hvilke ord ville vi bruke hvis vi i frivilligheten fikk velge?

Hva skjer med oss når vi i frivilligheten møtes med ord som plantall, produksjon, robust osv.?  

Men – på den andre siden: Frivillighet er et fag, og vi bruker faguttrykk vi også.  Det er ikke bare hjerter og følelser, for oss handler det om faglighet og om kvalitet!  Når vi skal rapportere, ønsker vi å kunne bruke våre begreper, ikke næringslivets ord.   Eksempel på ord vi bruker i frivilligheten (viktige begreper): 

frivillighet

vennlighet

solidaritet

medmennesker

nettverk

folkehelse

tverrsektorielt

empowerment

medvirkning

tillit

tilhørighet

møteplasser

tilrettelegging

gjensidighet

empati

kjærlighet


Vi snakker ikke så mye om behov, men om hva frivillige vil gjøre.  Det finnes behov som noen, av veldig ulike grunner, tenker at frivilligheten skal dekke.  Men frivillige er frivillige (de kommer av fri vilje), og det er ikke alle oppgaver vi finner frivillige til.  


Kjærlighet, anyone?

I Stavanger ble, etter en lang diskusjon, ordet kjærlighet byttet ut med ordet omsorg av politikerne: 

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/jBP3qb/stavanger-politikere-stemte-ut-kjaerlighet


Jonas Gahr Støre ville gi kjærlighetsgaranti: 

https://www.kommunal-rapport.no/kommentar/kjaerlighet-pa-sykehjemmet/111862!/


Hadia Tajik sier blant annet at velferd er nærhet mellom mennesker:

http://virksommeord.no/tale/6821/


Frivillighet Norge har delt denne rapporten om frivilligheten og framtiden. Det handler om ordene som brukes, blant annet autentisk og empati, og om at frivilligheten har stor tillit:

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/frivilligheten-og-fremtiden/


Denne lenken handler om hvilke ord vi bruker, hvilke ord som virker inkluderende, og hvem som føler seg velkommen av de ordene vi velger:

https://inkluderingskoden.no/inkluderende-sprk


Happy Valentine!


Torill Sørenssen

Daglig leder, Moss Frivilligsentral

14/2-2021

Sosiale media

2021 © Moss frivilligsentral