Her finner du informasjon om vår organisering.

Vår organisering kan virke litt komplisert, her finner du informasjon om hvordan vi er organisert og finansiert.


Moss Frivilligsentral består av Moss Frivilligsentral, og Eldreliv.  Eldreliv var opprinnelig et prosjekt, men er nå et fast tiltak.  Frivilligsentralen og Eldreliv er to sidestilte tiltak (Eldreliv er ikke organisert under Frivilligsentralen).  Eldreliv skal samarbeide med Velferdssentralen, de er også to likestilte tiltak.

Frivilligsentralen og Eldreliv eies av Moss og Omegn Kvinneråd, en organisasjon som består av tilsluttede organisasjoner og enkeltmedlemmer. Alle frivilligsentraler i Norge har en juridisk eier, omtrent halvparten er eid av en kommune, og omtrent halvparten er ikke-kommunale.  Moss Frivilligsentral kalles derfor en "ikke-kommunal sentral" (selv om kommunen bidrar med midler og er en viktig samarbeidspartner).

Vårt organisasjonsnummer er 871 454 385, som er Kvinnerådets organisasjonsnummer.  Kvinnerådet ble startet i 1904.  Moss Frivilligsentral ble startet i 1998 og Eldreliv i 2008.  

Kvinnerådet

Kvinnerådet er juridisk eier av Velferdssentralen, Frivilligsentralen og Eldreliv. Tidligere var Kvinnerådet også juridisk eier av Home-Start Familiekontakten Moss, men fra 2020 er de eid av Kirkens bymisjon i Moss.  Følgende 4 organisasjoner er medlemmer av Kvinnerådet: Jeløy Sanitetsforening, Moss Soroptimistklubb, Rygge Soroptimistklubb og Moss Sokn.

Kvinnerådet er arbeidsgiver for de to ansatte ved Frivilligsentralen og Eldreliv.  Ved Frivilligsentralen er det ansatt en daglig leder i 100 % stilling, ved Eldreliv en daglig leder i 90 % stilling. 

Styret er det samme for de 4 enhetene, med noen unntak.  På "våre" styremøter (det vil si møtene som omhandler Velferdssentralen,  Frivilligsentralen og Eldreliv) er de tre ansatte med på møtene.  Styremedlemmene er foreslått av valgkomiteen og velges på årsmøtet.  Noen av dem kan komme fra andre frivillige organisasjoner, men når de er med i styret, representerer de ikke sin organisasjon.   De er med i styret som seg selv, ikke som representant for en organisasjon eller en av avdelingene.

Styret består av: Kari Bunes (leder), Gudrun Grindaker (nest-leder), Iris Ringstad (kasserer),  Anne Utnes Borgaas (sekretær), Anne Lene Johnsen (styremedlem),  Gretha Kant (styremedlem), Anne Aga (styremedlem), Liv Bakke Brynhildsen (vara) og Helene Snilsberg Andersen (vara).   

Frivilligsentralen og Eldreliv hadde tildligere et frivillighetsråd, med faste medlemmer. En av representantene for frivillighetsrådet var med på styremøtene.  Fra 2021 ønsker vi heller å ha en ressursgruppe, der alle interesserte frivillige kan delta (altså ikke med faste medlemmer).  Det betyr at de frivillige kan delta i de diskusjonene de ønsker.  

Årsmøtet

Årsmøtet er det høyeste organ, og styret får sine fullmakter fra årsmøtet.  Det avholdes ett felles årsmøte. Alle de 4 enhetene (Kvinnerådet, Velferdssentralen, Frivilligsentralen, og Eldreliv ) legger fram hver sin årsmelding og hvert sitt årsregnskap, men det er en felles balanse for alle 4.  

Valgkomitéen for 2023 består av: Gerd Louise Molvig, Elisabeth Vogt og May Elisabeth Hansen.

Økonomi

Frivilligsentralen får sin finansiering gjennom kommunen, og denne finansieringen består av både statlige og kommunale midler.  Eldreliv får kun kommunale midler. Disse pengene brukes til drift.

Det var foreslått at frivilligsentralene skulle få en ny finansieringsordning fra 2021, men denne avgjørelsen ble reversert, slik at de statlige midlene til frivilligsentralene fortsatt er øremerket, og det er samme sum til alle frivilligsentraler, uavhengig av antall innbyggere. Det ble sendt ut et forslag til ny forskrift for frivilligsentralene, høringsfristen var 12. november 2021.  Ny forskrift for frivilligsentralene i Norge kom sommeren 2022, og gjelder fra august 2022.  Forskriften handler om formål, tilskudd m.m.  Det statlige tilskuddet til frivilligsentraler betales ut via kommunene, og det er kommunene som søker om tilskudd og rapporterer, uavhengig av om sentralen er kommunal eller ikke-kommunal.  Midlene skal gå uavkortet til frivilligsentralene.  I Moss er det to frivilligsentraler, og kommunen får derfor tilskudd til 2 sentraler.

Kvinnerådet hadde tidligere en samarbeidsavtale med Moss kommune om drift av de 3 enhetene (Velferdssentralen, Frivilligsentralen og Eldreliv).  Denne avtalen gir oss trygghet for at driften skal fortsette, og handler om hva Frivilligsentralen og Eldreliv gjør. Vi hadde en avtale som gjaldt ut 2019. Eldreliv og Frivilligsentralen ble lagt ut på anbud i 2019, og Kvinnerådet underskrev en ny avtale med kommunen etter at anbudet ble akseptert (Kvinnerådet var den eneste organisasjonen som svarte på anbudet).  Det ligger en kortversjon av anbudsavtalene i årsrapportene for 2019 for Eldreliv og Moss Frivilligsentral.  Årsrapportene ligger på denne hjemmesiden.

I tillegg til grunnfinansieringen fra stat og kommune (Frivilligsentralen) og kommune (Eldreliv) søker vi penger til spesielle aktiviteter og prosjekter, alene eller sammen med samarbeidspartnere.  Vi får også av og til gaver.  Hvis vi får penger til et prosjekt, sendes rapport og prosjektregnskap til den som har gitt midlene.

Frivilligsentralen og Eldreliv har egne bankkontoer, og som sagt egne regnskap.  Frivilligsentralen fører dessuten regnskapet for 8. mars-arrangementet som avholdes hvert år.  Eventuelt overskudd av 8. mars-arrangementet går uavkortet til neste års 8. mars-arrangement.  Moss Parsellhage drives av Moss Frivilligsentral, i samarbeid med Moss kommune.  Parsellhagen har i 2022 fått midler fra fylkeskommunen og kommunen, og det føres et eget prosjektregnskap for parsellhagen.  Dette betyr at i tillegg til regnskapet for Frivilligsentralen og Eldreliv føres  det flere prosjektregnskap, alt etter som hvilke prosjekter vi har.  Alle regnskapene blir revidert samlet, av autorisert revisor.


2023 © Moss frivilligsentral